doing

doing
[΄du:iŋ] n pl գործեր, արարքներ. վարմունք, արարմունք. It’s all his doings Այդ բոլորը նրա գործերն են. It will take some doing Կարիք կլինի մի քիչ չարչարվել. Tell me about your doings Պատմեք ձեր գործերի մասին

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Doing It —   Author(s) Melvin Burgess …   Wikipedia

 • Doing — Do ing, n.; pl. {Doings}. Anything done; a deed; an action good or bad; hence, in the plural, conduct; behavior. See {Do}. [1913 Webster] To render an account of his doings. Barrow. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Doing — Doing, ostindisches Feldmaß, ungefähr 2 englische Meilen …   Pierer's Universal-Lexikon

 • doing — index act (undertaking), action (performance), commission (act) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • doing — early 13c., verbal noun from DO (Cf. do). From c.1600 1800 it also was a euphemism for copulation …   Etymology dictionary

 • doing — [n] achievement accomplishing, accomplishment, achieving, act, action, carrying out, deed, execution, exploit, handiwork, implementation, performance, performing, thing; concept 706 …   New thesaurus

 • doing — [do͞o′iŋ] n. 1. something done 2. [pl.] a) actions, events, etc. b) Dial. social activities or a social event …   English World dictionary

 • doing — /ˈduɪŋ/ (say doohing) verb 1. present participle of do1. –noun 2. action; performance; execution: it s all in the doing. 3. Colloquial a scolding; a beating. –phrase 4. be doing, to take place (mainly of something interesting or in need of… …  

 • doing — do|ing [ˈdu:ıŋ] n 1.) be sb s (own) doing if something bad is someone s doing, they did or caused it ▪ If you fall into this trap, it will be all your own doing. 2.) take some doing informal to be hard work ▪ We had to be on the parade ground for …   Dictionary of contemporary English

 • doing — noun 1 be sb s doing if something bad is someone s doing, they did it: This mess is all your doing. 2 take some doing to be hard work: Sorting this lot out is going to take some doing. 3 doings BrE a) (plural) things that someone does b) (C)… …   Longman dictionary of contemporary English

 • doing — do|ing [ duıŋ ] noun be someone s doing to be someone s fault: We re very late, and it s all your doing. take some doing used for saying that something will be very difficult to do: It will take some doing to finish this before five o clock …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”